Projekti

Civic energy center

SPORAZUM

TV EMISIJA „SPORAZUM“ JE POLITIČKA EMISIJA KREIRANA SA CILJEM DA INFORMIŠE LJUDE I OTVORI DISKUSIJU O VAŽNIM POLITIČKIM PITANJIMA I IZAZOVIMA SA KOJIMA SE SUOČAVA SRPSKA ZAJEDNICA NA KOSOVU. IDEJA OVE EMISIJE JESTE DA INICIRA RAZGOVOR O GORUĆIM PITANJIMA I PROBLEMIMA OBIČNIH LJUDI NE SAMO NA LOKALNOM, VEĆ I REGIONALNOM NIVOU, TE DA SAMIM TIM UTIČE NA PERCEPCIJU GRAĐANA O OVIM PITANJIMA U ČITAVOM REGIONU.

GRAČANICA SOCIAL CLUB

KONCEPT GRAČANICA SOCIAL KLUBA KREIRAN JE SA CILJEM DA SE STVORI PROSTOR OTVORENOG DIJALOGA ZA SVE GRAĐANE SA CENTRALNOG KOSOVA. IDEJA OVOG PROJEKTA JE DA GRAČANICU UČINI OTVORENOM ZA RAZLIČITE IDEJE I PERSPEKTIVE, ALI I DA PROMOVIŠE DIJALOG OD INTERESA ZA SRPSKU ZAJEDNICU NA RAZNE TEME KOJE NE MORAJU UVEK BITI POLITIČKE PRIRODE. NA OVIM DEBATAMA

Organizacija „Forum for Development and Multiethnic Collaboration/FDMC “Forum za razvoj i miltietnicku saradnju“ je organizacija civilnog društva iz Gračanice koja za cilj ima promovisanje evropskih vrednosti i procesa evropskih integracija na Kosovu. FMDC je nezavisna, neprofitna organizacija koja promoviše razvoj civilnog društva, ljudskih prava i zajednica na demokratskim osnovama. FDMC sarađuje sa različitim etničkim grupama kroz konsultativne procese i aktivnosti. Glavna načela FMDC-a su: tolerancija, stvaranje partnerstva sa ostalim većinskim organizacijama, kao i ljudi/radnici, koji su glavna osnova i vrednost ove organizacije. Aktivnosti FDMC-a su usmerene ka osnaživanju NVO sektora, pružanjem tehničke podrške i informacija lokalnim samoupravama i građanima u sferi povezivanja, transparentnosti, promociji, zagovaranju javnih politika, umrežavanju NVO-a i koordinaciji NVO-a u zajedničkim projektima, kroz obezbeđivanje usluga, kao što je javno informisanje, dijalog i proces pomirenja zajednica na Kosovu.

NVO Komunikacija za razvoj društva (CSD) iz Gračanice je nepartijska, nezavisna, neprofitna, lokalna organizacija osnovana 2001. godine sa glavnim ciljem da promoviše i radi na izgradnji civilnog društva, na razvoju omladine, na zastupanju prava osoba sa invaliditetom, na integraciji marginalnih grupa u društvo, na povezivanju lokalnih institucija i lokalnog građanstva i promociji procesa povratka i dijaloga. Naši direktni korisnici su: manjinske zajednice, Srbi i Romi, omladina i osobe sa invaliditetom.

Aktivnosti CSD-a su usmerene ka osnaživanju NVO sektora tako što pružamo tehničku podršku i informišemo, edukujemo građane i radimo na promociji i zastupanju civilnog društva u javnosti.Takođe, radimo na umrežavanju nevladinih organizacija i na koordinisanju nevladinih organizacija u zajedničkim projektima. Obezbeđujemo usluge kao što su javno informisanje, produkcija radio i video materijala,promocija dijaloga i procesa pomirenja među zajednicama na Kosovu, pružamo informacije raseljenim licima i edukujemo mlade.

Centar za mir i toleranciju (CPT) postoji od 2002. godine i registrovan je u skladu sa Uredbom UNMIK-a 2001/13.

Od 2001, Centar za mir i toleranciju radi i kao Centar zajednica za starije osobe u Prištini. CPT je aktivan na projektima koji promovišu tradiciju kosovskih Srba, kroz organizovanje likovnih i grafičkih kolonija, izložbi mladih kosovskih Srba umetnika, kao i kroz organizovanje brojnih kulturnih manifestacija.

CPT ima za cilj podršku jačanja kapaciteta lokalnih institucija u opštinama u kojima većinu čine kosovski Srbi.

CPT zagovara transparentan rad lokalnih uprava, kao i poštovanje rodnih prava i snažno zastupa potrebu za stvaranjem glasne i učinkovite zastupljenosti kosovskih Srba na svim nivoima upravljanja, kao i aktivno učestvovanje kosovskih Srba u političkom i društvenom životu na Kosovu.
CPT je uspešno sarađivao s raznim kosovskim i međunarodnim institucijama za rešavanje pitanja sigurnosti potrebne srpskoj zajednici na Kosovu.Kao logičan sled, od oktobra 2008. godine CPT je pokrenuo niz Okruglih stolova na kojima se raspravljalo o pitanjima sigurnosti, slobode kretanja, medija i jednakih mogućnosti za sve ljude na Kosovu.
Kroz dosadašnji rad CPT je uspeo je identifikovati probleme i brige običnih građana srpske zajednice na Kosovu, kao i društva u celini.